Activiteiten.

Binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) werken werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te realiseren, nu en in de toekomst. POA Achterhoek is een essentiële partner binnen het thema Smart Werken van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. De Achterhoek kent een specifieke problematiek van enerzijds een krimpgebied en anderzijds een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot technische en sociale innovatie. Deze vraag van werkgevers wordt binnen het POA gemonitord. Met haar agenda sluit POA ook aan op het Gelders beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt 2016-2019 “Uit de crisis, aan het werk!”

Activiteiten die vanuit dit kader expliciet aandacht krijgen zijn:


Waar mogelijk willen partijen binnen het Techniekpact de initiatieven in de Achterhoek aan elkaar verbinden en kennis die ontwikkeld is op één plek toegankelijk maken voor ander partijen. Het Techniekpact kent een onderverdeling in Kiezen voor Techniek, Leren in Techniek en Werken in de Techniek.

Enkele activiteiten:

 • De Week van de Techniek met als belangrijkste onderdelen de bedrijfsbezoeken van basisschoolleerlingen en een lesprogramma over Jouw Energie van Morgen.
 • De techniekdag maakt jongeren en ouders enthousiast voor de techniek.
 • Bètadag waarop HAVO/VWO leerlingen kennismaken met opleidingen en bedrijven in de Bèta techniek.
 • Versterking en doorontwikkeling technieklokalen.
 • Tech-Net kring Achterhoek-De Liemers.
 • AD traject Smart Industry dat is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Servicepunt Techniek, het aanspreekpunt voor vacatures, functieontwikkeling en opleidingen in de techniek.
 • Nieuw Werk, het Sectorplan Achterhoek. De maatregelen in het Sectorplan Achterhoek zijn er op gericht om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen. Dit kan door het bemiddelen van mensen die hun baan al hebben verloren of deze dreigen te verliezen. Doel is om 1000 moeilijk vervulbare vacatures in te vullen, waarvan 200 grensoverschrijdend.
 • Behoud Jong talent! Achterhoekse ondernemers hebben behoefte aan jongeren met een HBO / WO achtergrond. Initiatieven als het Work Innovate Centre, de Innovatiehubs, Achterhoek Werkt en de Talententuin bevorderen stage- en afstudeermogelijkheden voor HBO / WO jongeren in de Achterhoek.
 • Versterken ondernemerschap, ZP netwerken en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.
De Achterhoek grenst aan Duitsland daarom dient ook op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt de barrièrewerking van de landsgrens zo laag mogelijk te zijn. POA zet zich in om belemmeringen rondom de kennis van de buurtaal, grensoverschrijdend werken en samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijsinstellingen in de Achterhoek en Duitsland, weg te nemen.

Concrete activiteiten:

 • Doorlopende leerlijn Duitse taal PO, VO, MBO en PABO.
 • Ontwikkelen in company cursusaanbod voor ondernemers op gebied van Duitse taal.
 • Grensoverschrijdende Techniekdag.
 • Versterken samenwerking Nederlandse en Duitse kennisinstellingen.
 • In het kader van het Sectorplan Achterhoek worden 200 vacatures grensoverschrijdend ingevuld.
Er is behoefte aan een arbeidsmarkt die mensen, jong en oud, de mogelijkheid biedt om al hun talenten zoveel mogelijk in te zetten. Dit betekent dat er oog moet zijn voor mogelijk nieuwe concepten om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten.

Concrete activiteit:

 • Smart Technical Education. Met dit project wordt een infrastructuur opgezet en uitgebouwd waardoor de technische VMBO opleidingen in de regio gewaarborgd blijven. Instroom van studenten in techniek wordt gestimuleerd door een uitdagend netwerk van lokale partners waar studenten kennis kunnen maken met keuzevakken en praktijkopleidingsplekken die relevant zijn voor de Achterhoekse maakindustrie en die zijn gelinkt aan Smart Industry.
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek ziet haar rol al verbinder op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt in de Achterhoek, in nauw aansluiting met de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Projecten sluiten daarom aan op de gezamenlijke focus op Smart Industry en Smart Werken.

Voor een totaaloverzicht van toekomstige activiteiten en projecten raden wij u aan een kijkje te nemen in het Jaarplan Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek 2017, ons jaarplan kunt u hier downloaden!

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Smarthub Achterhoek

In de Achterhoek gonst het van vernieuwing. Bedrijven in de maakindustrie en vele andere sectoren zetten in op een nieuwe beweging, die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd: Smart Industry. Toekomst in de maak.


History

Week van de Techniek

De Achterhoek heeft een enorme groeipotentie, door haar sterke maakindustrie, ligging en cultuur om samen te werken en de krachten te bundelen. De Week van de Techniek maakt jongeren en enthousiast voor techniek!


History

InnovatieFestival 2017

Het InnovatieFestival heeft van 8 tot en met 21 maart plaatsgevonden op locaties in de Achterhoek.


History

Sectorplan Achterhoek “Nieuw Werk”

Het Sectorplan helpt werkgevers moeilijke vervulbare vacatures te bezetten. Talentvolle werknemers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en begeleiding beschikbaar voor deze vacatures.


History
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery